Wat doet Bureau Brussel voor VEWIN en UvW?

Wat doet Bureau Brussel voor VEWIN en UvW?

Informatievoorziening

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen
bij instellingen van de Europese Unie. Bureau Brussel doet dat namens de Vereniging van
drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Bureau Brussel signaleert welke relevante dossiers er in Brussel spelen en coördineert de
eventuele (re)actie. Het Bureau focust zich op de actieve dossiers, het lobbytraject en de
contacten met directoraten en politici. Ook zet Bureau Brussel zich in om de contacten met de
achterban van de drinkwaterbedrijven en waterschappen zo goed mogelijk te onderhouden.

Op welke water-gerelateerde dossiers is Bureau Brussel actief?

● Activiteiten in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW)

● Prioritaire Stoffen richtlijn

● Europese Drinkwaterrichtlijn

● Microplastics

● Herziening drinkwaterrichtlijn / WHO-richtlijnen drinkwater

● Verordening marktautorisatie gewasbeschermingsmiddelen

● Communicatie thematische strategie pesticiden / Kaderrichtlijn pesticiden

● Klimaatverandering

● Waterschaarste en droogte

● Relatie landbouw en water (KRW en gemeenschappelijk landbouwbeleid)

● Diensten van Algemeen (Economisch) Belang

● Publiek private samenwerking / nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

● Stedelijk afvalwater

● Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

● BTW

● Hergebruik van grondstoffen

● Innovatie en onderzoek

● Europese fondsen

● Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

● Circulaire economie

● Schaliega

● Waterbeprijzing

● EU burgerinitiatief Right2water

● EU richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

Contactinformatie

Jos van den Akker
Adviseur Vewin Brussel
T: +32 2401 6155
vandenakker@vewin-uvw.be

Dieter Staat
Adviseur Vewin Brussel
T: +32 491 08 98 53
staat@vewin-uvw.be

Interessante websites

Link # 1 

Link # 2 

Bericht ontvangen als er aanvullende subsidies beschikbaar zijn?