CEEP: European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of General interest

Het European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of General interest (CEEP) vertegenwoordigt de belangen van zowel publieke als private organisaties die actief zijn in het publieke domein. Leden werken onder meer in de gebieden gezondheid, onderwijs, huisvesting, water, energie, transport, milieu, afvalmanagement, communicatie en administratie.

Wat is het doel van CEEP?
Doelstellingen van CEEP zijn:

  • Het versterken van de public services community
  • Ervoor zorgen dat het belang van de sector breed uitgedragen wordt en gehoord wordt
  • Stimuleren van innovatie/modernisering in de sector

Wat zijn de prioriteiten van CEEP?
Er zijn drie afdelingen actief: publieke diensten (public services), sociale zaken (social affairs) en duurzaamheid (sustainability), met daaronder diverse taakgroepen (task forces).

Relevante task forces en prioriteiten zijn:

  • Environment Task Force: klimaatmitigatie en -adaptatie doorvoeren in beleid; implementatie en evaluatie van wetgeving
  • Water Task Force: klimaatverandering; implementatie van de Kaderrichtlijn Water
  • Transport Task Force: klimaatverandering, alle vormen van transport en gerelateerde sociale en milieuaspecten

Welke activiteiten voert CEEP uit?
Vanuit een kantoor in Brussel vertegenwoordigt CEEP de belangen van zijn leden bij de Europese instanties, waaronder de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Ook lobbyt CEEP voor het belang van publieke dienstverlening: ‘Services of General Interest’. CEEP voert projecten uit, organiseert bijeenkomsten en schrijft policy papers.

De CEEP-website, onder ‘Our voice’ , publiceert actuele opinies.

Welke organisaties uit Nederland zijn betrokken bij CEEP of werken met CEEP samen?
Nederland valt onder de sectie Benelux van CEEP. Nederlandse leden zijn: de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).