CEF Transport maakt onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport (CEF Transport), energie (CEF Energy) en telecommunicatie (CEF Telecom). CEF maakt deel uit van de EU2020-strategie.

CEF Transport heeft in de periode 2014-2020 een totaal budget van ruim 24 miljard euro om projecten te ondersteunen. Projecten die op het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) liggen, komen in aanmerking voor subsidie. De projecten moeten het TEN-T-netwerk verbeteren en versterken. Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. Deze corridors vormen de ruggengraat van het transportnetwerk van Europa. Van deze corridors lopen er drie door Nederland.

Welke onderwerpen hebben prioriteit?

  • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
  • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
  • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
  • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
  • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
  • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.
  • Klimaatbestendig maken van infrastructuur.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenaamde werken. Deze projecten ontvangen over het algemeen een subsidiepercentage van 50%.
  • Uitvoeringsprojecten ontvangen subsidiepercentages lopend van 10% tot 50%. Bijvoorbeeld: projecten met aandacht voor grensoverschrijdende wegdelen ontvangen een percentage van 10%; grensoverschrijdende spoor- en binnenvaartprojecten ontvangen een percentage van 40%. Projecten die telematicatoepassingen inzetten bijvoorbeeld in de vorm van intelligente transportsystemen, kunnen subsidiepercentages ontvangen tot wel 50%.

Hoe werkt het programma?
Het programma kent subsidies, programma ondersteunende activiteiten (PSA) en diverse financiële instrumenten. De subsidies beslaan ongeveer 90% van het budget.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door een of méér lidstaten en, met instemming van betrokken lidstaten, door overheden en door private partijen die gevestigd zijn in de EU, al dan niet verbonden in een samenwerkingsverband. Bij sommige tenders kan een voorwaarde zijn dat subsidie wordt gecombineerd met private leningen.

Een nieuw financieel instrument dat subsidie combineert met leningen is de CEF Transport Blending facility (CBF-T). Hierbij wordt de aanvraag vooraf getoetst (‘due diligence’) en ingediend door de EIB of een nationale publieke investeringsinstelling. Met de CBF-T kunnen ook vloten van voertuigen en schepen gefinancierd worden.

Voorbeeldprojecten
Database met projecten:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/netherlands

Enkele voorbeelden:
https://nieuwesluisterneuzen.eu

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/maaswerken/maasroute.aspx

Subsidieaanvragen kunt u alleen met instemming van de betrokken lidstaten indienen. Voor het verkrijgen van die instemming is RVO.nl het loket.