Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie (EC) om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het programma sluit aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union.

Het totaalbudget voor de periode 2014-2020 is ongeveer €80 miljard. Iedere organisatie, actief in onderzoek en/of innovatie, kan deelnemen: de diverse projectvormen bieden kansen voor kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven (zowel industrie als MKB), overheden en maatschappelijke organisaties.

Horizon 2020 bestaat uit drie pijlers, te weten excellente wetenschap, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Pijler 1: Excellente Wetenschap
Excellente Wetenschap (Excellent science) heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Het moet Europa ook tot een aantrekkelijke locatie maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:
• European Research Council (ERC) voor excellent grensverleggend onderzoek
• Future and Emerging Technologies (FET) voor samenwerking op nieuwe veelbelovende gebieden
• Marie Skłodowska Curie acties voor het bevorderen van training en mobiliteit van onderzoekers
• Onderzoeksinfrastructuren voor het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren

Pijler 2: Industrieel Leiderschap
Deze pijler beoogt investeringen in onderzoek en innovatie in Europa voor bedrijven aantrekkelijker te maken. Industrieel Leiderschap wil investeringen aanjagen in de belangrijkste industriële technologieën. Dat gebeurt door Europese bedrijven te stimuleren om uit te groeien tot wereldleiders op hun gebied.

Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Sleuteltechnologieën
Informatie en Communicatietechnologieën
Nanotechnologieën, Moderne materialen, Biotechnologie en Nieuwe productietechnieken en processen
Ruimtevaart
b. Toegang tot financiering
Toegang tot risico dragend kapitaal
c. Innovatie door het midden – en kleinbedrijf (mkb)
Mkb-innovatie in Horizon 2020

Pijler 3: Maatschappelijke Uitdagingen
De pijler Maatschappelijke Uitdagingen (Societal Challenges) heeft als doel oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken door middel van een multidisciplinaire en integrale aanpak.
Het gaat om de volgende uitdagingen:

Meer informatie over specifieke water en klimaat thema’s binnen pijler 3 vindt u hier.

Naast de drie pijlers bevat Horizon 2020 ook enkele horizontale programma’s:
Wetenschap met en voor de maatschappij
De doelstelling van het programma ‘Wetenschap met en voor de maatschappij’ (Science with and for Society) is een effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving op te bouwen, nieuw talent te werven voor de wetenschap, en de wetenschappelijke excellentie te koppelen met maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Excellentie verspreiden en participatie stimuleren
Het doel van het programma ‘Excellentie verspreiden en participatie stimuleren’ (Spreading Excellence and Widening Participation) is het maximaliseren van de investeringen in onderzoek en innovatie. Daardoor zal de Europese onderzoeksruimte op een meer gestroomlijnde en homogene manier kunnen functioneren. Dit optimaliseert de individuele sterke punten van elke lidstaat.

Hoe kan ik aan de slag met Horizon 2020?
De Horizon 2020 adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geven advies en ondersteuning bij het doen van een aanvraag.

Calls for proposals worden gepubliceerd op deze website en worden beschreven in de zogenaamde werkprogramma’s.

Een bijzonder relevante regeling voor thema’s gerelateerd aan water en klimaat is de European Green Deal Call. In totaal komt er bijna € 1 miljard beschikbaar voor projecten rond de thema’s klimaatverandering, circulariteit, energie, mobiliteit, voedsel, biodiversiteit, minder vervuiling en burgerbetrokkenheid. Dit alles om bij te dragen aan de verdere verduurzaming van Europe. Deze call valt nog onder Horizon 2020 en zal op 26 januari 2021 sluiten. Bekijk hier het complete werkprogramma van de European Green Deal Call.