EFRO is één van de Europese structuurfondsen (ESIF). Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio’s en tussen de lidstaten onderling.

Voor de nationale programma’s van EFRO staat het investeren in groei en werkgelegenheid centraal. De prioriteiten zijn: innovatie en onderzoek; digitale agenda; steun voor het mkb; koolstofarme economie.

EFRO in Nederland
Voordat de regio’s in aanmerking komen voor de Europese middelen, moet er een zogenaamde Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) opgesteld worden. Nadat op nationaal niveau een partnerschapsovereenkomst is afgesloten, worden de doelstellingen uitgewerkt in vier landsdelige agenda’s en operationele programma’s, namelijk: Operationeel Programma Noord (OP Noord), Operationeel Programma Oost (OP Oost), Operationeel Programma Zuid (OP Zuid) en Kansen voor West. Voor Nederland is het totale budget voor de nationale EFRO-programma’s 507,2 miljoen euro (2014-2020).

Wie kunnen een aanvraag indienen?
De doelgroep bestaat uit het ondernemers, overheidsinstellingen en kennisinstellingen. Sommige landsdelige programma’s hebben de subsidies alleen opengesteld voor ondernemers.

Hoe kan ik een aanvraag doen?
De doelstellingen, subsidievereisten en het call-regime verschillen per landsdelig programma. De planning van de calls wordt gedurende de looptijd van de programma’s nader bepaald. Het is aan te bevelen om de website van de programma’s in de gaten te houden voor de precieze planning.

Wat is de subsidiebijdrage?
De subsidiebijdrage verschilt per project en ligt ongeveer tussen 25% en 35% van het totale projectbudget.