Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is één van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Via het EFMZV stelt de EU geld beschikbaar voor uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in de periode 2014-2020. Het EFMZV draagt ook bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en Natura 2000.

Wat ondersteunt het EFMZV?
Het EFMZV:

  • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij;
  • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie;
  • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten;
  • vereenvoudigt de toegang tot financiering.

Hoe vult Nederland het EFMZV in?
Elke lidstaat kan het EFMZV op een eigen manier invullen. Nederland heeft zijn invulling vastgelegd in het Operationeel Programma, met de volgende hoofdthema’s:

  • invoering van de aanlandplicht;
  • verdere verduurzaming van de visserij- en aquacultuur;
  • verbetering van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

Met deze prioritering draagt het Operationeel Programma bij aan de Europa 2020-strategie.

Het Operationeel Programma zet zich in voor initiatieven die de innovatie en samenwerking in de visserij- en aquacultuursector bevorderen. Verder is er ondersteuning voor investeringsmaatregelen. Zo introduceert het programma nieuwe technieken en processen in de praktijk. In de periode 2014-2020 is voor het programma van Nederland een totaalbedrag van bijna € 130 miljoen beschikbaar.

Hoe werkt het programma?
Direct beheer: Een deel van het budget van het EFMZV is in direct beheer bij de Europese Commissie. Dit budget is beschikbaar voor zaken die lidstaat-overstijgend zijn. De Europese Commissie lanceert voor de gebieden controle en handhaving in de visserij en voor het gemeenschappelijk maritiem beleid met enige regelmaat een call voor proposals. Deze worden via deze link bekendgemaakt. De calls die de Europese Commissie zelf lanceert, vereisen in het algemeen samenwerking tussen verschillende lidstaten van de EU.
Subsidieregelingen: Het Nederlandse Operationeel Programma is gericht op het bevorderen van innovaties voor verduurzaming, verwerking en afzet- en rendementsverbetering in de vissector en de aquacultuur. Dit wordt bereikt door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen, het financieren van innovatieprojecten en uitrol van innovaties, en het uitzetten van gerichte (onderzoeks)opdrachten vanuit de overheid. Meer informatie over de procedures, doelgroepen en voorwaarden van de openstellingen is terug te vinden op de website van RVO.nl.

Naast de openstellingen kunnen ook opdrachten onder het EFMZV verleend worden, waarbij de overheid opdrachtgever is. In dat geval is de overheid de direct begunstigde van het EFMZV. Het gaat hierbij om activiteiten die van algemeen belang zijn, zoals het verzamelen van gegevens over visbestanden en de controle op de visserij. Andere voorbeelden zijn onderzoeksopdrachten, voorlichting of technische bijstand.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationeel programma EFMZV en het visserijbeleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het geïntegreerd maritiem beleid.

RVO.nl verstrekt informatie over het fonds en beoordeelt aanvragen.