Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), of Common Agricultural Policy (CAP). Het GLB is in het leven geroepen voor versterking van het Europese platteland. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt hier sinds 2000 deel van uit. De Nederlands uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het huidige POP is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot en met 2020.

Wat ondersteunt POP3?
POP3 stimuleert (de ontwikkeling van) productiewijzen in de landbouw die milieuvriendelijker zijn, maar waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Daarnaast draagt POP3 bij aan (internationale) doelen op het gebied van natuur, milieu en water zoals de Europese doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De POP3-middelen komen ten goede aan agrariërs en/of aan agrarisch grondgebruik. Voor de periode van 2014-2020 is er een bedrag van € 84,9 miljard gereserveerd voor het ELFPO, waarvan € 607,3 miljoen is bestemd voor Nederland.

Hoe kan ik een aanvraag doen?
Voor de uitvoering van het programma hebben de provincies en het Rijk het Regiebureau POP opgezet. Het Regiebureau houdt onder andere toezicht op de uitvoering. Ook adviseert het bureau provincies en het Rijk op het gebied van POP. Een belangrijk verschil met het vorige programma (POP2) is dat de provincies de subsidies verstrekken. Vandaar de oprichting van het Regiebureau.

Loketten voor de aanvraag van de subsidies zijn ondergebracht bij de Nederlandse provincies. De subsidieaanvraag loopt via RVO.nl.

Kijk op de websites van het Regiebureau POP en RVO.nl voor een overzicht van de openstellingen.

Voorbeelden van projecten

Hier staan een aantal voorbeeldprojecten.