Wat doen de Europese Water- en Mariene directeuren?

De Europese Water- en Mariene directeuren zijn verantwoordelijk voor de implementatie van Europese richtlijnen in de lidstaten. Voorbeelden zijn: De Kaderrichtlijn Water (KRW), de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).
Het Water- en Mariene directeurenoverleg is een informeel EU-overleg van de lidstaten en de Europese Commissie over waterbeheer. Het directeurenoverleg is bedoeld om de implementatie van richtlijnen te coördineren en te harmoniseren tussen de lidstaten. Het overleg wordt voorgezeten door het land dat het voorzitterschap van de EU bekleedt, samen met de Commissie. De directeuren komen twee keer per jaar bijeen.

Een belangrijke activiteit is het ontwikkelen van een Common Implementation Strategy (CIS) met bijbehorende richtsnoeren (guidance documents).

Onder het Water directeurenoverleg functioneert een Strategische Coördinatiegroep, bestaande uit een vijftal werkgroepen, die (technische) documenten voorbereidt. De werkwijze van de Mariene directeuren verloopt vergelijkbaar met die van de waterdirecteuren. Voor KRM-gerelateerd onderzoek wordt er ook samengewerkt in het kader van het OSPAR-verdrag. Dit verdrag is opgesteld voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

De implementatie van Europese richtlijnen vergt veel kennis. Een deel van de benodigde kennis wordt uitgevraagd via de Europese Research & Development programma’s, zoals Horizon 2020 en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZW). Daarnaast initiëren de lidstaten ook gezamenlijk (trans)nationaal onderzoek.

Wie zijn er vanuit Nederland betrokken?
IenW is verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese richtlijnen. Nationaal wordt afgestemd met andere departementen, decentrale overheden en andere stakeholders. Op het hoogste niveau vindt dit plaats in de Stuurgroep Water. Verder zijn er voor de KRW op stroomgebiedsniveau Regionaal Bestuurlijke Overleggen (RBO’s). Voor de KRM is er het Interdepartementaal Overleg Noordzee (IDON).