Criterium Hulpvragen
1. Aansluiting bij NKWK en de Nederlandse beleids- en kennisagenda
 • Sluit de joint call aan bij de (bredere) doelstellingen van de topsectoren en NKWK?
 • Bij welke NKWK-onderzoekslijnen sluit de joint call aan, en heeft de onderzoekslijn Europese ambities?
 • Op welke wijze sluit de joint call aan bij de nationale beleidsprioriteiten en kennisdossiers van de ministeries van IenW/EZK of prioriteiten van de waterschappen c.q. STOWA?
 • Sluit de joint call aan bij de Nationale Waterambitie?
 • Sluit de call aan bij de Nationale Wetenschapsagenda?
2. Beïnvloeding van Europees beleid
 • In hoeverre beïnvloeden het thema en de uitkomsten van een joint call Europese wet- en regelgeving?
 • In hoeverre verstevigt deelname de positie van Nederland in Europa en helpt dit om Nederlandse onderwerpen op de agenda te krijgen? In hoeverre wordt ook de vormgeving van Horizon 2020 en andere Europese instrumenten beïnvloed?
3. Bijdrage aan de Europese onderzoeksruimte of Europese eenwording
 • Draagt de joint call bij aan de doelstelling van de Europese onderzoeksruimte om te komen tot meer synergie in onderzoek en het tegengaan van versnippering?
4. Schaalvergroting en kritische massa (subsidiariteit en proportionaliteit)
 • Is voor het call-thema de Europese schaal nodig of kan het beter nationaal of regionaal opgezet worden?
 • Zo ja, is hiervoor Pan-Europees onderzoek nodig óf multilaterale of bilaterale regionale (dus locatiegebonden) samenwerking?
 • Kan gebruikgemaakt worden van faciliteiten die we niet in Nederland hebben?
5. Inschatting van de Nederlandse kennispositie (ten opzichte van andere Europese landen)
 • Is de Nederlandse kennisinfrastructuur in staat de Europese concurrentie op dit thema aan te gaan? Of, andersom: kunnen we leren van het buitenland?
 • Zijn wij in staat strategische allianties op dit gebied te ontwikkelen?
 • Wat zijn de effecten op de concurrentiepositie van Nederland of Europa?
6. Bijdrage aan kennisbenutting
 • Draagt de joint call bij aan het oplossen van praktische, private of publieke, problemen; op welk TRL (technology readiness level) richt de call zich?
 • Is de call gericht op actuele vraagstukken van bepaalde partijen, of is deze meer door nieuwsgierigheid gedreven?
 • Zijn er expliciete opdrachtgevers betrokken bij de opzet? Kunnen stakeholders participeren in een consortium?
7. Financiering
 • Wie zijn de internationale financiers, willen wij hiermee strategische allianties vormen?
 • Is er cofinanciering van de Europese Commissie? Gaat het om een ERA-net cofund of artikel 185?
 • Welke financieringsbronnen zijn er nog binnen Nederland?
8. Effectiviteit
 • In welke mate wordt het doel bereikt met de joint call? Gaat deze echt versnippering van onderzoek tegen en wordt echt innovatie bereikt?
 • In welke mate heeft Nederland invloed op de call-tekst? Welke andere landen doen mee? Kan een inschatting gemaakt worden van de onderzoeksconsortia die op de call reageren?
 • Hoe gemakkelijk is het om kennis te ontsluiten uit de projecten met en zonder Nederlandse deelnemers?
9. Efficiency
 • Welke investeringen zijn gemoeid met de inzet ten opzichte van de opbrengsten?
 • Zijn er andere instrumenten waarmee sneller en goedkoper resultaat wordt verkregen? Zijn er bijvoorbeeld andere Europese calls (binnen Horizon 2020, Copernicus etc.) die hetzelfde doel beogen?
 • Bij een gemiddelde inzet van ca. 5 ton vanuit Nederland kan een call gefinancierd worden van ca. 15 miljoen.
 • Anderzijds sluiten niet alle projecten aan bij de behoefte van Nederland
10. Legitimiteit en transparantie van de joint call
 • Wat zijn de procedures en zijn die betrouwbaar? Welke Europese partijen zijn, op welke manier, betrokken? Hoe verloopt de vormgeving van de call en de ranking van onderzoeksvoorstellen?
 • Hoe worden de middelen over projecten en landen verdeeld?
11. Flexibiliteit
 • Zijn bijstellingen in aanpak of doelstellingen mogelijk?
12. Legitimiteit binnen Nederland

 

 

 • Wie voert de call uit binnen Nederland – is dit NWO of RVO.nl?
 • Wat zijn de nationale criteria voor deelname? Worden die als legitiem beschouwd door de betrokken partijen, dat wil zeggen: kunnen ook de TO2, RKIs en stakeholders meedoen, welke tarieven worden gehanteerd?